Read e-book Petites histoires coquines à lire au bureau (French Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Petites histoires coquines à lire au bureau (French Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Petites histoires coquines à lire au bureau (French Edition) book. Happy reading Petites histoires coquines à lire au bureau (French Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Petites histoires coquines à lire au bureau (French Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Petites histoires coquines à lire au bureau (French Edition) Pocket Guide.

Ritmen zijn werkelijkheden, metra zijn schemata. Rhythme is levensbeweging, echter niet de natuurlijke levensbeweging zonder meer, want alleen door een werkzaam ingrijpen van den geest die de chaos van de gewaarwordingen ordent ontstaat rhythme. In strofen, in regels, in regeldeelen en verbindingen van silben.

Van me-.

Newsletter

Het beheerschend element in de verzen is in de woordmelodie gelegen. Het beweegt zich ook nergens vrij x , want zelfs in zijn snelste beweging voelt men dat ze weerhouden wordt. In het bewuste zeker niet voor den dichter. Wel voor den sys- teemlievenden geleerde die de gelijke strofen en strofenverbin- dingen, gelijke regellengten, gelijke plaatsing van rhythme, regelmatige verdeeling van silben vast leggen moet en zich derhalve van metra als schemata van bepaalde soorten of typen bedient.

Deze laatsten bestaan en de kennis van die schemata — steeds. Welk is dan ten slotte het aandeel van het metrum in de dichterlijke schepping? Van het oogenblik af dat het scheppingsproces aanvangt t. Verachtert leert op de meest eenvoudige en bevattelijke wijze de kunst van het hardop lezen aan, het is een mate- rieele inleiding, want uitsluitend worden hier de functioneele elementen belicht. Met deze moet de lezer vertrouwd zijn vooraleer hij de uiteenzetting van W. Literatuur- en Stijlstudie. Een oefenboek voor de hoogste klassen van scholen voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs Groningen- Den Haag, J.

Wolter's Uitgevers-maatschappij N. Deze wijdt hem in de zuivere schoonheidssfeer in. Dit werk is een psychologische inleiding tot het lezen van literaire kunst. Zoo onderzoekt schrijver de betee- kenis van het woord en diens mogelijkheden in het literaire kunstwerk, als rechtstreeksche uiting van den organischen groei van het innerlijk scheppende leven, wiens wezen vooraf uitgediept wordt.

Zooals in de nog onverouderde verhandeling van Prof. Kramer bevat een psycho-. Zooals het innerlijk leven tot in zijn teerste roerselen zich in ons lichamelijk organisme weerkaatst, aldus het leven van het idee in den klank en de beweging van de taal. Vooral in de sterk bewogen uiting van het gevoel wordt de diepere affiniteit tusschen de gevoelens en de motorische en akustische indrukken der spraak - kianken ingezien verschil in opwekking tusschen vocalen en consonanten!

Het woord is dood zonder de persoonlijke geestelijke bezieling, van daar als huotjste wet van het literair kunstwerk de waarheid der expressie. Aldus schematisch de inhoud van het eerste gedeelte van het werk van W. Daar zijn bladzijden die een plaats verdienen in een literaire bloemlezing. Van blz. Een beredeneerde literatuurlijst geeft aanwijzingen voor verdere studie aan. Kramer's Literatuur- en Stijlstudie.

Een oefenboek voor de hoogste klassen van scholen voor middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs Gro- ningen-Den Haag, J. Deze twee werken toonen de dwaling aan. Een aandachtig verwijlen bij de details is noodzakelijk om de synthese op te bouwen en er volledig van te genieten. Tot een door kennis geoefend taalgevoel leiden beide werken, die wij aan alle minnaars van het schoone ten zeerste aanbevelen.

Verachtert, De kunst van hardop lezen. Een leer- en leesboek voor huis, school en tooneel. Naar het leeren luisteren — hoe eenvoudig bij het neerschrijven, maar hoe moeilijk in de practijk! De met zorg gekozen oefeningen zullen zeker merkelijk bijdragen tot het zich rekenschap geven van wat men al luisterende waarneemt en in dit opzicht zal men vooraf het overwegend aandeel van het gevoel in het spreken inzien dat tevens ten grondslag ligt van het lezen, van het natuurlijk lezen, waarop terecht door schrijver herhaaldelijk nadruk wordt gelegd.

Ingewikkelde bepalingen of uitstallingen van geleerdheid zijn aan dit boek vreemd. Eenvoudig, door het gebruik van de meest dagelijksche woorden ; klaar, door de scherpe aflijning van de behandelde stof ; bevattelijk, door den onderhoudenden trant en bij dit alles wetenschappelijk nauwkeurig, want ge-. Een verwijzing naar het laatste hoofdstuk XIV : het lezen van een vers, is voldingend om deze gegevens na te gaan. Ik vergeleek de hier gehouden uiteenzetting van het vers en van zijn verschillende bestanddeelen bij deze van enkele andere auteurs o.

debut milieu fin histoire | francais lecture | Writing, Lesson plans, Literacy

Verachtert ons deze abstracte begrippen aanvoelen. In deze volledige inleving of rechtstreeksche aanvoeling ligt de kracht van het boek. Dat zulks alleen door een logisch gevolgd plan kon bereikt, hoeft nauwelijks vermeld : een vluchtige oogopslag wijst reeds de methodische want geleidelijke ontwikkeling van de stof aan : na een paar inleidende hoofdstukken I en II gewijd aan het verband tusschen spreek - en schrijftaal en aan de spraakgeluiden klanken en geruischen , vat schrijver het hoofddeel van zijn arbeid aan : de studie van het accent in zijn verschillende uitingen syllabisch accent III , krachtaccent IV , waardeaccent V , accentverspringing VII , temporaal accent VIII , tempo IX , muzikaal accent XI en van het rhythme met de maat en het rijm, om aldus het kunstig lezen van een vers te bereiken, waarin hij volledig geslaagd is.

Verachtert het eerste handboek in Vlaanderen is dat dit probleem zoo grondig bestudeert en zoo alzijdig omvat en belicht. Nu de beweging ten voordeele van het Algemeen Beschaafd, waarvan Ev. Zij verdient het ruimschoots. Buchanan Charles D. University of Pennsylvania, Philadelphia. Juin Language dissertations published by the Linguistic Society of America. Notkers des Deutschen Werke.

C'est justement à ça que l'application sert.

Halle, Max Niemeyer, , 2 vol. XX, pp. L'introduction de Koszul s'inspire d'ailleurs de ces deux ouvrages. Chelli recule devant bellies et le traduit par sein. II n IV in IV iv Eliot, Elynor Wylie, Ithaca N. Cornell University Press, , p. Sibley s'est abstenue de toute critique et de toute discussion : elle expose simplement les opinions divergentes. New York, , p. Edited by Flora V. Livington, with an introduction by Hyder E. Cambridge Mass. Een letterkundige studie Lokeren, Staakte 57 ; , blz. Mais l'ouvrage de M. Jaequemyns et pour celle du mouvement flamand.

Guttry et J. XI, p. Bibliographies ; B. Nouvelles, projets, fouilles ; C. Lexiques, grammaires, instruments de travail. Powell avec un bref commentaire New chapters in Greek Literature. III, pp. Mais il fallait le trouver. Comme dans ses autres travaux, M. Toponymie en Dialectologie. Zo reeds het eerste artikel van Prof. Merkwaardig is het, om de strenglo- giese, methodiese redenering, die als een model kan dienen.

Echter ben ik het met schr. De vorm Aalst zou dus gallo-romeins van oorsprong zijn — Alost vertoont een epen- tetiese o wegens de moeilike uitspraak, door Walen, van -Ist. Voor de geciteerde vormen borst, aamt, aalt en andere is dat wel zo. Evenmin hebben hulst, enz. Voor hulst is het niet nog beslist uitgemaakt Vercoullie, El. Wijk, Et. Mansion in zijn Oud-Gentsche Naamkunde — 's Graven- hage, — , blz. Haust een Overzicht van de Waalse filologie in Deze bladzijden zijn voor een Germanist ook lezenswaard, niet alleen om de bespreking door J.

Van de Nederlandse Dialectstudie in geeft Prof. Grootaers een samenvattend overzicht, pp. Van de Wijer het over de Vlaamse toponymie in Maar als waakzaam en helderziend recensent schroomt hij niet ook eventjes te wijzen op publicaties uit Noord-Nederland, Frans-Vlaanderen en uit Duitsland, die voor ons van belang kunnen zijn. Deze bibliografiese lijst is met vlijt en liefde bewerkt. Na ieder rubriek volgt een korte nota over de inhoud van het vermelde boek of tijdschriftartikel, ook vaak krities opgevat.

Recensies die over reeds verschenen studies nog hier en daar voorkomen, worden zorgvuldig vermeld. Dit overzicht is dus een onmisbare wegwijzer. Leenen bespreekt de spelling van de Plaatsnamen in het Belgiese Spoorboek pp. Deze studie is zeer prettig en leerrijk en men staat daarbij verwonderd hoe Schr. De behandelde stof verdient stellig een diepgaande onderzoek, tevens histories opgevat, naar de oorzaken. En wie begint eens aan een vergelijkende studie van andere Waalse dialekten met het Nederlands : Picardies en Vlaams x? Grauls vergast ons in zijn opstel op een paar vondsten, als zijn suggestie dat ni.

Van pp. Van Loey een paar beschouwingen over Lange-vokaalverschuivingen in het Brussels dialect, die reeds het thema van een lezing hebben uitgemaakt en waarvan men een samenvatting vindt in dit tijdschrift, dl. XII - , - p. Blancquaert, Dr. Pee en hun studenten aan het Seminarie voor Dialectologie te Gent blz.

Reeds was dit onderwerp in deel III — — van gerecenseerde Handelingen behandeld, doch het Noordnederlandse taalgebied wordt nu ook bij het onderzoek betrokken. De verhouding van koppe tot VI. Wijk Et.


 • La blague du jour.
 • Molecular Motors in Bionanotechnology;
 • BD sexe Séduction ou chantage ?.
 • Aïe Aïe Aïe !.
 • mySATURN (myZODIAC Book 10).
 • Breaking Glass.

Daaruit ontstond spinnekop. Een grote verdienste van deze studie is, dat schrijvers een poging. Verdam's Mnl. Woordenboek werd er op nageslagen. Spinne is, wordt ons nu gezegd, algemeen mnl.

Pocahontas - Histoire Pour S'endormir - Contes De Fées Français

Coppe daarentegen niet, maar is steeds een lokale vorm geweest, beperkt tot het Z. Het is onmogelik, in deze paar regels aankondiging, een volledig beeld te geven van deze rijke, doorwrochte en krities opgevatte studie. C'est une acquisition. Les deux nouveaux volumes Paris, A. Colin ; Berlin, W. IV, , paru en Signalons les suivantes : General Works. D'ailleurs, dans bien des cas,.

L'Annuaire est, en effet, une bibliographie choisie. XVII XI, , pp. Textes et documents 1,11e fascicule. XI, par quelques. Nous croyons utile de donner, avec l'adresse de'M. Sanna, via Tito Angelini, 41 Vomero Napoli, la traduction du programme :. Paris, Bodin, 1 vol. Hippolyte Delehaye. Van Loy. Le Pro templis de Libanius p Pour M. La religion de Maximin Daia. Un texte difficile Suppl.

Ins- criptions montanistes et novatiennes. Un patriarche phrygien"! Suit pp. Encore l'inscription d'Abercius pp. L'auteur propose, au v. Die Grundlagen der Byzantinischen Geschichlschreibung. Elle comprend deux parties. Dans la seconde partie de son article p. Rouillard, Note prosopographique et chronologique p. Note de diplomatique byzantine p. Talbot Rtce, Excavations at Bodrum Camii En appendice pp. Sa mort Les deux campagnes de Basile II et Adontz et H. Marc, 3, 37 ; Luc, 8, The Crypto-Chrisiians of Turkey p. On pourra lire encore, dans le premier fascicule de Byzantion une Chronique N.

BSnescu, La question du Paristrion, pp. Stein, Ordinarii et campidoctores. C'est le cas de Vex campidoctore ordinarius de l'inscription. Commentaire mis au point par M. Comme toujours, le P. Une mystification historique. La condamnation. Vogt et P. Hausherr, voir le C. REG, t. Les Byzantins tentent une diversion en Afrique. La Bataille de L' Union des Eglises en L'auteur reprend, contre Vogt, les arguments en faveur de cette date.

Moravcsik, Pour une alliance byzantino-hongroise pp. Manuel et les Carmates cf. La remarque est de M. On le voit, ce fascicule de Byzantion apporte du neuf. En voici le sommaire. Chronique : N. B3nescu, Bulletin roumain pp. Vasiliev, On the Question of Byzantine Feudalism pp. Bulletin papyrologiquc VU pp. Mi- rambel, Bulletin philologique et historique pp. Notes et Informations, pp. Brackmann et F. Hartung, V. Loewe et P. Sattler Leipzig, K. Koehler, , xiv pp. On y a compris la Bourgogne et une partie du Nord de la France. En peu do mots, M. III, p.

Auteurs érotiques

VII, p. Caron et H. Picard et Rieder ; : xxrx pp. Le Bulletin Historique. Supplement Number 2. Fcbruary , 20 p.


 1. Femme mariée excitée par l’énorme sexe noir de l’invité;
 2. Fragonard illustre les contes de La Fontaine.
 3. Andalucía Sucesos Para Anormales (Spanish Edition).
 4. Hidden Truths Hebraic Scrolls Torah Israels Covenants, Rescue, Dispersion and Restoration.
 5. Patient Perspectives in Pulmonary Surgery, An Issue of Thoracic Surgery Clinics - E-Book (The Clinics: Surgery).
 6. Chroniques.
 7. Plusieurs ont trait aux rapports franco-anglais. Le sommaire de quatre dissertations a paru dans le Bulletin XI, 33, february , p. Pergameni et H. Van der Vaeren , les industries, le commerce. Verdeyen le flamand , A. Bertrang l'allemand. Au nombre des articles sur la vie scientifique, signalons celui de MM. Kuypers flamand , C. Castiau sur les moyens de transport. Har- sin et L. Exprimons cependant un regret. Etienne, St. La- dislas, etc. Chronique bibliographique que nous signalons aux lecteurs : il serait souhaitable d'en voir composer de semblables pour d'autres parties du pays.

  Le second courant vient des provinces du Nord. Van Rooy, Gierle tijdens de Fransche omwenteling Bijdragen Ernalsteen J. De Molder T. Enfin Dom E. Ceyssens L. Sous le titre Aangaande het onderwijs te T. Mentionnons en outre deux publications de textes de Jansen J. Cette revue trimestrielle a vu le jour en Van Roy, laatste primus der hoogeschool van Leuven, , un Cam- pinois pur sang , t. II, p. Desmarez p. Des papiers de feu E. De nombreuses notes explicatives l'accompagnent. Louis Havet proposait de voir en eux des Bagaudes et M. En se fondant sur des arguments d'ordre historique, juridique et philologique, M.

  VIII , pp. Van den Weghe p. Lindemans, Eigen Schoon en de Brabander, , 16e jg. Weerdt donne des excerpta Uit het verleden van Gooik p. Plus curieuse est celle d'un savant orientaliste hollandais, J. Extrait des. Les exemples ne manquent pas. On tire le plus grand profit de la lecture de cet important article. Jahrhunderts, M. Crampe Th. Paquay publie dans Leodium t. XXVI, 3, juin , pp. Laloire 5, pp. Lwow, , pp. L'usage persista jusque sous Louis de Maie. Il faut se rabattre. Van groot belang blijkt deze ontdekking voor de geschiedenis van de Nederlandsche mystiek.

  Ons Geestelijk Erf, Het is onze mystiek in de volkstaal, ontvloeid in de eerste helft en om het midden van de xine eeuw, die tot in Duitschland zal doorgedrongen zijn. Een ontleding wat taal, mystiek en vooral verzenbouw betreft van een Drievuldigheidsgedicht uit het einde der xine eeuw toont. Le premier tome parut en Paris, Champion ; De ce t. XII, pp. LXXV ,pp. Ces quelques chicanes faites, j'avoue que j'ai lu avec grand plaisir ce livre. Bernhoft, ministre du Danemark ; M.

  Karl Brandi cf. Eigenhandige Aufzeichnungen Karls V. Der Kaiser u. Een register der Walerschepen ; Oude Loonsche ordonantie dans Verzamelde Opstellen van den geschied- en oudheidkundige studiekring te Hasselt. Je ne peux rien faire sans son accord. Thomas C Directeur financier de la Fondation Rockefeller pour la France, ses relations sur le plan international sont impressionnantes.

  Marthe C De plus elle existe. Quelle reprenne son nom de jeune fille. Donc ce sera Marthe R Alors quand Marthe B Or, nous le savons, il est mort en Serait-ce alors parce que l'on a acquis la certitude que Mme Veuve C Que non! Il n'en est naturellement rien. La belle sut plaider sa cause. Mais c'est Mme C A travers elle, on honore finalement Thomas C Comme on plaint Marthe Richard.

  Comme on a tort! Voyageant beaucoup. Notamment en Afrique du Nord. Au Maroc elle rencontre Gilbert T Il est follement amoureux d'elle. Du fait de son mariage avec Thomas C Pensez donc! C'est fou comme on se l'arrache. La Grande Espionne n'a pas repris du Service Il n'est pas dit qu'un jour je trouve quoi Ou les Allemands voient en Mme C On a donc ici un autre synonyme, accadien celui-ci, du nom de Assur.

  Duchesne, parla ensuite de La Lecture de l'Avesta. Parmi ceux-ci la comparaison linguistique. Description dialectale n'est continue que dans une seule province : vieux perse, pehlevi, sassanide, persan. Wil- laert S. Celle-ci y ajoute d'autres noms encore. Camille Bloch de venir exposer les buts poursuivis par M. Brunot, membre de la Commission. Faut-il choisir ? Y prennent part MM. Che- vrier Dijon : La coutume d'A vallon. Masson Dijon : L'usufruit des fiefs en Bourgogne. Perrenet Dijon : Note sur le travail de jurisprudence du Parlement de Bourgogne.

  Simoneau : L'origine de la juridiction consulaire d'Auxerre. Vittenet Dijon : A propos d'une litre seigneuriale. VI, fasc. Classe des Lettres et des Sciences morales. Prix de Stassart. Prix Auguste Teirlinck 4. Prix Anton Bergmann 1. Prix Joseph de Keyn 4. Prix Joseph Gantrelle 3. Prix Charles Duvivier 1. Fondation Emile Waxweiler. Prix Joseph Marchal 1. Prix pour chaque question: 3. Groupe A. Groupe B. Groupe C. Codex Universitatis Bruxellensis. Groupe D. Groupe E. Orge gedurende de regeering van Philips den Schoone. Papinius Statius. Examen scientifique. Jean d'Arkel Broos, Edgard : La nouvelle formation des instituteurs en Allemagne et en particulier en Prusse.

  Thomas d'Aquin. Rudolf Otto. Porcius Cato in het verband van de romeinsche geschiedenis en geschiedschrijving. Licinius Crassus. Rousseau sur La mennais. Hutchinson, His life and his works. Nominations et attributions. Van Werveke prof, extraord. Par A. Hulin de Loo, prof, ord. Van de Weerd, prof, ord. Ulrix, prof, ord. Ganshof, prof, ord. On Bruyne, E. Van Werveke, J.

  Follow the Author

  De Backer, prof, ord. Baur, prof. De Bruyne, prof, ord. Colle, prof, ord. Nominations et Attributions. Lousse ; Archaeologie der Middeleeuwen : Professor R. Magre ; Latijnsche palaeographie : Professor R. Gessler ; Volkslatijn en Middeleeuwsch latijn : Professor I. Balthasar, actuellement Prof. Van Steen- berghen ; Geschiedenis der moderne letterkunde : Prof. Sobry ; Histoire de la philosophie des temps modernes : Prof. Bricteux, prof, ord. Vander Linden, H. Harsin, prof, extr. Breuer, J.

  Van der Essen, et M. Pirenne, au t. VI, Bidez Bruxelles, , M. Alfred De Ridder voir notre t. XII pp. C'est M. Disons seulement que M. En son nom, M. Deze benoeming wordt door de woorden turn de studiis Reynardensibus optime meritus gerechtvaardigd. Deze hooge onderscheiding werd in eigen land onopgemerkt voorbijgegaan. Enkele vrienden en vakgenooten in de Neder- landsche philologie hebben deze fout willen herstellen door een huldebetoon aan Dr. Zijn gansche leven wijdde Dr. Hierin leverde hij het bewijs dat dit oudste dierenepos rond geschreven werd, datum die thans algemeen aangenomen is.

  De eerste, in , meende hij, betreffende de vervaardiging van Reinaert I, te mogen vaststellen dat twee dichters aan onzen Reinaert hadden gewerkt ; een bewering die schitterend werd bevestigd bij de ontdekking in van het Bedburg-Dijksche handschrift waarin naast Willem, nog een andere dichter, Ar- nout, werd genoemd. Welke wending de zoo betwistbare vraag over het auteurschap van den Reinaert naderhand heeft aangenomen kunnen we in deze bondige bijdrage niet nagaan. Het zij ons slechts geoorloofd te verwijzen naar de studie van Dr. Thans staat hij zelf sceptisch tegenover zijn voorstelling van en geeft door deze houding een verheven voorbeeld van wetenschappelijke eerlijkheid aan.

  Florianus, bracht een nieuwe berijmde bewerking aan het licht die hij aan den Antwerpschen notaris Seger van Dort toeschreef, wiens leven hij uitvoerig beschreef Van eenzelfde scherpzinnigheid en geleerdheid getuigen zijne talrijke bijdragen over de zestiende eeuw of de eeuw van de Rederijkers te onzent over wier inrichting en werkzaamheid, landjuweel, haagspel en esbatement hij nieuwe gegevens verschafte.

  Om hulde te brengen aan het streng wetenschappelijk, zoo door omvang als door veelzijdigheid uitmuntend werk van Dr. Maurits Sabbe als ondervoorzitter, Dr. Roemans als secretaris en Prof. Vandevelde als penningmeester. De ondergetee- kende bereidde de Vlaamsche geleerden op deze viering voor door Dr. Deze verscheen in O. Enkele overdrukken hiervan werden bezorgd onder den titel : Over de studie der Middeleeuwsche Literatuurgeschiedenis. Aarschot, Fr. Leo Van Puyvelde, bestuurder voor van de Koninklijke Vlaamsche Academie, die den gevierde als een academielid vol nauwkeurigheid,plichtgetrouwheid en vrucht-.

  Van Mierlo S. Als aandenken werd Dr. De titel van den overdruk luidt : Analytische Bibliographie van Dr. Gent, N. Vanderpoorten, LeonardWillems, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. Der gradus Romanorum — W. Zu den Annales Mettenses. August Textkritisches zu Guido von Arezzo.

  Der Dictatus Papae. Der Liber privilegiorum S. Mauricii Magdeburgensis. Die Frage der Bischof swahlen auf dem Wilrzburger Reichstag von Brack- mann. Bischof Otto I.


  1. Die Reinigung der Seele (Teil 11) Die Sorge (Die Reinigung der Seele 1-41) (German Edition);
  2. La plus grande communauté d'histoire érotiques.
  3. Stop Dead (A DI Geraldine Steel Thriller Book 5).
  4. Navigation;
  5. Blood Cell.
  6. Contactez Buzz… littéraire.
  7. The Right Nation: Why America is Different.
  8. Die Eheschei- dung Friedrich Barbarossas. Uber die Entstehungs- zeit des Geschichtswerkes des Annalista Saxo. Ueber Otto von St. Carlina Karlsdistel und die Karlslegende. Franciszkowi Bujakowi. L'auteur fournit des renseignements concernant les relations avec Ostende et la Hollande Handel Triestu w r. Kro- marz et T. Sous le titre modeste de Schets eener geschiedenis der Universiteitsbibliotheek te Gent, M. Dans Lagere, middelbare en hogere bibliotheken, M.

   Brummel : De oudste Nederlandsche vertalingen van Jacob Boehme. Dans sa communication : Over boekillustratie van fantastische reisverhalen, M. Ter Horst : Bibliographische geschiedenis van een varkenstestament. Ce fascicule a probablement paru. Mgr Lacombe et M. Berlin, Weidmann, , 1 vol.

   Milman Parry n'est pas un inconnu pour les lecteurs de cette revue. Le dernier en date de ces travaux Studies in the epic tech-. The Homeric language as the lan- guage of an oral poetry. L'explication de M. Nilsson vient d'indiquer dans son magistral ouvrage Homer and Mycenae Standaard-Boekhandel, Laten wij maar onmiddelijk en zonder eenig voorbehoud verklaren dat de Heer van Pottelbergh er volledig is in geslaagd. Een prettig en nuttig werkje. De overzichtelijke vorm en heldere stijl boeien vanmeetaf aan. Het eerste deel De Ilias van Homeros, p.

   Hier bestudeert de Heer van Pottelbergh, van een louter wetenschappelijk standpunt uit, en de kunst en het ontstaan van bewust epos. Deze beknopte, klare, goed gedocumenteerde handleiding, ook voor geschoolde philologen gewichtig, zal stellig heel wat nieuwsgierigen aanzetten om nader kennis te maken met Homeros en dezes immer-genietbaar, immer-actueel kunstgewrocht. On a l'impression que l'auteur pourrait en citer d'autres s'il le voulait. On ne dira pas de l'ouvrage de M.

   Leo et Uxkull-Gyllenband. Commentaire explicatif et critique, Paris, de Boccard, Cahen l'a soumis. Partant de ces principes, je crois qu'on pourrait s'entendre sur les propositions suivantes, si l'on veut absolument en finir avec l'arbitraire et l'impressionnisme :. Bruxelles, A. Mais M. Les notes sont utiles dans leur concision. Baxter cf. Un premier partage, dans la Patrologie latine de Migne, a permis de relever pour la Gaule, entre et , articles. L'Archivum latinitatis medii aevi A. Paul Aebischer sur les pluriels analogiques en ora dans les chartes latines de l'Italie.

   VIII, , p. Strec- ker en Gand, 15 Rue longue du. Un vol. Gustave Cohen. De plus, dans ses notes du traducteur, M. Mais ce leur est une raison de plus pour associer aujourd'hui les deux noms dans une commune gratitude. VIII, ; 87 pp. Folcuin, Gesta abb. Le tome 28 de la Historische Vierteljahrschrift.

   Paris, Vrin, De plus, M. Bref, par cet excellent travail, M. XII, , fasc. Milan, Hoepli, , une brochure gr. Extrait des Memorie del R. XXIV, Ser. III, XV, fasc. IV, , pp. Delisle et Ch. Ghisalberti ne fait Giovanni di Garlandia. Integumenta Ovidii. Poe- metlo inedito del secolo XIII. Messine-Milan, G. Principato, Encore moins, est-ce Arnulfus. Born The mss of the I. Trans, of the Amer. LX, , pp. Florence, Olschki, Annuario Dantesco, IV, Rome, Tipogr.

   Cuggiani, Extrait des Studi Romanzi, vol. XXIII, C'est d'elle, que sur la foi de Y Ambrosianus D. L'ouvrage de M. Mornet comprend Andromaque, les Plaideurs, Britannicus. Gastinel, un Pascal de M. Martino, etc. A la suite. Puisque M. Mais cette situation ne pou-. Le livre de M.

   Ajoutons que M. Souhaitons qu'un jour M. Didier et Toulouse, Ed. Paul Crouzet. Victor Giraud ou M. Gilbert Chi- nard, les Martyrs par M. Paris, Librairie E. Droz, , 1 vol. Entendons-nous bien. John Sellards. En somme, que fut Charles Didier? N'allons pas confondre le miroir et le rayon. On sait mon sentiment sur la querelle de l'histoire. Mais il faut avouer que des monographies aussi vaines que celle dont nous rendons compte apportent de l'eau au moulin de nos adversaires.

   Il noircit du papier, beaucoup de papier, beaucoup trop. Piattard sur la critique rabelaisienne et celui de M. Jourda sur la critique stendhalienne. Chemin faisant, ils signalent les diverses tendances de la critique, ses contradictions, ses attitudes successives. En voici des exemples : p. Connson pour A. Counson ; p. Maurice ; p. Jarbinet Georges. Bouleverser le monde!

   Elle ne l'est pas. Vanwelken- huyzen. Brockhaus hat sich eben die Beriicksich- tigung der modernen Umgangsprache und des modernen Wort- schatzes zur Hauptsache gemacht. Brockhaus, Ausser einem reienen Bilder- schatz von 3. Sehr zahlreich sind die Hinweise auf Wortabstammung und Wortbildung. Weiter hat der Volks- brockhaus die sprachlichen Neubildungen der letzten Jahre be- reits aufgenommen. Namen und Ausdriicke aber, die Kloeke een samenvattende lezing gehouden voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam Mededeelingen, afd.

   Letterkunde, dl. De laatste generatie sprak nog sk voor sch. Amsterdam kent ook de participia praeteriti met e-. De zgz. Kloeke, ook niet bepaald als Friesch te beschouwen. Er dient hier nu ook op het feit gewezen, dat hei, Zuidnederlandsch — ik weet niet of ik van klankverschuiving mag spreken, maar toch denk ik aan het weliswaar omgekeerde en tot stemhebbende spiranten leidende proces in het Deens — de verscherping van stemhebbend tot stemloos zoowel in den inlaut als in den anlaut, ook begint te vertoonen, blijkens de talrijke dialectopnemingen van Prof.

   Blancquaert in het Vlaamsche land Dr. Blancquaert, Practische Uitspraakleer van de Nederlandsche Taal. Antwerpen, De Sikkel, ,. Wat trouwens Friesche invloed en taalsporen te Amsterdam betreft, stelt Dr. Amsterdam houdt er twee uitspraken op na : ee en a, waarnaast ook ao. Kloeke wijdt hieraan een uitgebreid onderzoek, vooral gebaseerd op kluchten van de 17e en 18e eeuw. Van Loey. Verachtert en "W. Kramer, ligt de groote waarde van Albert Verwey's uiteenzetting Albert Verwey. Ritme en Metrum. Santpoort, C. Mees, Hier hebben we aan het woord een dichter tevens man van wetenschap over de dichtkunst : noch dogmen noch deducties, maar concrete feiten uit de eigen esthetische ervaring worden hier aangegeven.

   Hoe deze brutale tegenstelling door den dichter gerechtvaardigd wordt meenen we door een opgave van de hoofdlijnen van zijn betoog aan te wijzen. Metrum als besef van abstracte regelmaat bestaat ongetwijfeld : de oorsprong ervan is in onze eigen lichamelijkheid bloedsomloop, bewegingen te zoeken. Evenals metrum is ook rhythme, beweging, regelmatige weerkeer. De zoogenaamde metra toch zijn schemata die een bepaalde regelmatigheid van het — ritmische — in-verzen trachten uit te drukken.

   Ritmen zijn werkelijkheden, metra zijn schemata. Rhythme is levensbeweging, echter niet de natuurlijke levensbeweging zonder meer, want alleen door een werkzaam ingrijpen van den geest die de chaos van de gewaarwordingen ordent ontstaat rhythme. In strofen, in regels, in regeldeelen en verbindingen van silben. Van me-. Het beheerschend element in de verzen is in de woordmelodie gelegen. Het beweegt zich ook nergens vrij x , want zelfs in zijn snelste beweging voelt men dat ze weerhouden wordt.