Get e-book Ompad na geluk (Afrikaans Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Ompad na geluk (Afrikaans Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Ompad na geluk (Afrikaans Edition) book. Happy reading Ompad na geluk (Afrikaans Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Ompad na geluk (Afrikaans Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Ompad na geluk (Afrikaans Edition) Pocket Guide.

In beskydenhyd te werk gegaan, deur by the second place we trust this Dictionary woorde waar bepaalde ferskil en grondigewill assist Africanders in learning English: redes fer twe spellings bestaan alby an teand last not least, it will assist English g. En dis ons hoofdoel: om samewerking teAnd this is our principal aim: to promote beforder tussen di twe hoofrasse, co-operation between the leading races, Afrikaners en Engelse, in ons land: wantEnglish and Dutch, in South Africa, for daartoe is onmisbaar dat hulle wederkerigwhich purpose it is indispensable that they mekaars tale in sofr ken dat hulle mekaarshould mutually know each other's language kan ferstaan onbekendhyd met makaarsin so far that they can understand each other tale is 'n grote bron fan misferstand en ignorance of each other's language is a wangefoel.

Dit word reeds algemeen fruitful source of misunderstanding and gefoel en erken. Fan weerskante had ons,ill-feeling. This is generally felt and feral in di laaste tyd, herhaalde ansoeke acknowledged. From different sides we have repeatedly been applied to, especially of om so 'n Woordeboek. Karakteristiik was feral n briif fan n bejaarde ex-Volksraadslid fan di gewese Vrystaat, fragende om handboeke. XIV En ons het te meer anmoediging tot di And we were the more encouraged in our uitgaaf gekry deur di gunstige ontfangs undertaking through the success of our wat ons froegere proewe in di rigting had.

First we Eers het ons uitgeg Samesprake in published Dialogues in Cape Dutch and Afrikaans en Engels, in dri Reekse, English, in three Series, of which four waarfan tot di fiirde druk uitferkoop is, editions were sold, so that we revised and sodat ons di hele werk hersiin en same in published the whole in one volume. Daarna het ons Afterwards we published a Comparative uitgeg 'n Fergelykende Taalkunde fan Grammar of Cape Dutch and English, of Afrikaans en Engels, wat oek nou herdrukwhich also a second edition is forthcoming.

Di werk set ons nou fort met di This work we now continue in the Woordeboek, en as dit goed opneem, soospublication of this Dictionary, and if it is ons ferwag, dan hoop ons spoedig oek 'n as favourably received as we expect, we Engels-Afrikaanse Woordeboek uit te g,hope soon to follow it up with an en daarna alby same te laat inbinde. English-Cape Dutch Dictionary, giving both in one volume.

Wat ons g is egter ni 'n uitfoerige We do not pretend to give an exhaustive woordeboek ni; ons het ons toegeleg op dictionary: our aim was rather to condense, korthyd gepaard met folledighyd, om 'n in order to give a handy pocket-dictionary handige sakwoordeboek te kry. Daartoe and at the same time as complete as kon ons ni uitdrukkinge g ni: selfs possible. Consequently we do not give samegestelde woorde het ons weggelaat idiomatic expressions; we even omit waar di samestelling ni 'n andere betekeniscombined words, where the combination kry deur di ferbinding ni, of waar di does not alter the meaning of the combined samegestelde woord ni deur een woord inwords, or where such combined words are Engels uitgedruk word ni.

Waarfoor is ditnot expressed by a single word in English. En so is daar honderde meaning in looking up both words samegestelde woorde weggelaat. Mar waarseparately? In this way we have skipped so 'n samegestelde woord deur een woordhundreds of words. But where such in Engels uitgedruk word het ons dit geg,combined words are expressed in English soos dood-kis, coffin, lyk-sang, dirge, by one single word, we have retained them, ens.

Full text of "Afrikaanse woordelijs en spelreëls (Uitgawe )"

Ons g egter ongefeer 16, woorde, enWe give about 16, words, of which daaronder ruim 1, suiwer Afrikaanse about 1, are purley Cape Dutch, in so woorde, dit wil s woorde wat in Hollansfar that they are not found in Dutch ni foorkom ni, of wat in Hollans ander Dictionaries or have a different meaning betekenisse het, en di g ons met skuinse in Dutch, and such words we give in italics.

See o'erneem wys ons di afkoms an met enkeleAbbreviations- Thus we also point out the letters kyk Ferkortinge. So g ons oek parts of speech with abbreviations, but not di rededele met ferkortinge, mar ni di the principal tenses of verbs, as all verbs hooftyde fan di werkwoorde ni, omdat are regular in Cape Dutch, except the auxiliary.

XV alle ferfoegings in Afrikaans regelmatig is,verbs, of which we give the imperfect behalwe fan di hulpwerkwoorde, en daar tense. Ons plan is om di werk te laat sterio-tipeerWe intend stereotyping this work with the by di twede uitgaaf. Inmiddels fersoek onssecond edition.

Mean-while we request alle belangstellendes om ons te hulp te komall interested in it to kindly supply us with met ferbeteringe, infullinge, ens. For this purpose we blank papiir tussenin, ter beskikking fan will gladly supply copies interleaved with persone wat werkelik bedoel om ons te helpblank paper.

zopusalawyky.ga afrikaans medium Mr SORIBA Tel 0649603455

Intussen erken ons dat ons heel wat hulp Meanwhile we gratefully acknowledge gehad het fan uitfoerige antekeninge wat the assistance we derived from the gekry is onder di nagelate geskrifte fan extensive notes of the late Mr. Pannevis, een fan di Pannevis found amongst his papers , one grootste taalgeleerdes wat Suid-Afrika of the greatest philologists that ever besoek het en wat di eerste stoot geg het visited South Africa and who gave the an di beweging om Afrikaans tot skryftaal first impetus to the movement of te erken en te beoefen.

Oek het ons heel watacknowledging and using Cape Dutch as geput uit di Idioticon fan Mnr. Sofeul molik het ons di regel gefolg skryfAs far as practicable we have followed soos jy praat. Daarom het ons sulke lettersthe phonetical rule write as you speak. Konsekwent ferdubbel ons nooit pronunciation in Cape Dutch we always 'n klinker in 'n op lees: oop lettergreep ni,use y. Persistently we never double a dis dan fanself lang; en ewe konsekwent gvowel in an open syllable, it being then ons in geslote lettergrepe di lange klanke long of itself; but on the other hand in a.

En hiirm stuur ons di nuwe werk di wreldAnd herewith we offer this work to the in. Fer elkeen wat weet wat 'n public. Every one that knows what a. XVI moeilike werk dit is om 'n woordeboek difficult task it is to compile a dictionary, te maak, feral di eerste woordeboek fan especially the first dictionary of a language, 'n taal, sal dit wel ni nodig wees om will need no apology from us for the ferskoning te fra fer gebreke ni. Mar imperfections of which we feel fully daarom temeer roep ons elke welmenendeconscious. But for this reason we beoordelaar op om ons liwers te help metconfidently appeal to all interested, instead ferbeterings as om fout te soek en te fit.

Aaklig, bn. Aasfo'elkrans, sn. Alphabet Abc-boek, sn. Adam's fig Adder, sn. Administrasie, sn. Afbreek, w. Afflot, w. Afgedwaal-de, bn. Afgelaat, bn. Afgeroep-te, bn. Afgeset, bn. Afgestamp-te, bn. Afgodsbeeld, sn. Afklim, w. Afkoel, w. Aflyding, sn. Afrikaner, Afrikaander, sn. African breed of cattle, sheep etc. Afroei, w. Afronde, w. Afskroei, w. Afspit, w. Aftakeling, sn. Ag, sn. Agbaarhyd, sn. Agterhou, w. Agtuur, sn. Aia, sn. Alphabet Alfabetiis, bn. Algoedhyd, sn. By God! In conjunction with other words, eg. Altyddurend, bn. Anders, bw.

Anfuur, w. Anhef, w. Anlassing, sn. Anprating, sn. Anspoor, w. Antrouing, sn. Apostle Apostolise, bn. Arglistig, bn. Arseniik, sn. Artikel, sn. Astrant, bn. Bakker, sn. Baniir, sn. Bass-string Basta, It. Bas-stem, sn. Bedaagd, bn. Bedagt, bn. Bedrywig, bn. Befl, sn. Begaan, bn. Behangsel, sn. Bekladding, sn. Belangeloos, bn. Belowe, w. Benaming, sn. Beraad, sn. Berusting, sn. Besittelik, bn. Beskrywe, w. Besnydenis, Besnyding , sn. Besproeiing, sn. Besturing, sn. Betoning, sn. Bewaarplek, sn. Bewustelooshyd, sn. Bisonderlik, bn. Blinde-fliig, sn.

Blootsfoet, bn. Boeglam, bn, shoulder-shotten, tired Boegoe, sn. Bokagtig, bn. Boosaardighyd, sn. Bottji, sn. Breng, w. Bruidegom, sn. Deutzia, bridal flower Bruidsgoed, sn. Buite, bw. Bull, gruff man Bulder, w. Burgemeester, sn. Byna, bw. Party woorde wat in Hollans met C begin kom hiir foor onder K. Dam, sn. Dankoffer, sn.

Debat, sn. Deelbaar, bn. Dertigtal, sn. December Destyds, bw. Deurkliif, w. Deursleep, w. Kaffir covering of privy parts Deurwaak, w. Digkundig, bn. Tuesday Diplomaat, sn. Diplomatiik, bn. Hades Doedoe, w. Doen, sn. Doffig, bn. Kaffir witch tools Dolwe, w. Thursday Donderlug, sn. Doodberig, sn. Doos, sn. Drang, sn. Trinity Dri-enig, bn. Drinkbaar, bn. Dryfwiil, sn. Duiwel, sn. Dwarsdeur, bw. Eenparig, bn. Eersugtig, bn. Brown Turkey fig Effe, bn. I Eksamen, sn.

Element, sn. English Enghyd, sn. Erbarmelikhyd, sn. Ettelike, bn. Faatji, sn. Falselik, bw. Fasstaan, w. Fkoper, sn. Auctioneer Fenster, sn. Ferbanning, sn. Ferbreek, w. Ferdigsel, sn. Ferdubbel, w. Ferfanger, sn. Fergeeflikheid, sn. Ferguld, w. Ferhuis, w. Ferkluim, w. Ferlamming, sn. Ferlossingswerk, sn. Fermoording, sn. Feronthylig, w. Ferradelik, bn. Fersnde, w. Ferskroei, w.

Fertaler, sn. Ferward, bn. Ferwringing, sn. Firig, F. Flakhyd, sn. Floek, sn. Foel, w. Fo'ellym, sn. Folkryk, bn. Foorbehoedmiddel, sn. Foorhou, w. Foorsit, w. Foortduring, sn. Form, sn. Frager, sn. Frek, sn. Frugbaar, bn. Friday Frydenker, sn. Fuis, sn, fist, wrist Fuisgefeg, sn. Gansroer, sn. Gebit, sn. Gedenk, nw. Cape salmon Geelblommetji, sn. Geelsugtig, bn. Gefonkel, sn. Gehymhouding, sn. Gekuif-de, bn. Gelek, sn. Fortune Gelukskind, Geluksfo'el , sn. Gelykmatig, bn. Gemakkelik, bn. Gemompel, sn. Geoefend, bn. Gerek, sn. Gesig, sn.

Gesmeek, sn. Getal, sn. Gewenk, sn. Glasogi, sn. God Goddelik, bn. God-man Gods-akker, sn. Godsdiinstig, bn. Kingdom of God Goed, sn. India-rubber Gons, w. Gorratjiis, B. Gorreling, sn.

Buying Options

Gold Coast Goudmunt, sn. Marigold Gouwerment, sn. Grafsteen, sn. Gristus, sn. Christ Griwend, bn. Grootji, sn. Orange River. Haai, sn. Hakbyl, sn. Hallelujah Half, -we, bn. Handhawing, sn. Muscat of Alexandria Hang, w. Punch Hanteer, w. Harpuis, sn. H -had -gehad, h. Hebbelikhyd, sn. Lord, gentleman, master Heerboontjiis, sn. Held, sn. Heldedood, sn. Helper, sn. Hemelbewoner, sn. Ascension Hemelfaart-dag, sn. Ascension day Hemelfader, sn. Heavenly Father Hemelfreugde, sn. Heavenly joy Hemelhof, sn. Kingdom of heaven Hemels, bn. Towards Heaven Hemp, sn.

Herderlik, bn. Herrys, w. Hiirtoe, bw. Hoeks, bn. Hoerdery, sn. Legislative Council Hok, sn. Holt, E. Hooggeleerd, bn. Supreme Court Hooghyd, sn. Houthandelaar, sn. Humeur, sn. Saviour, Messiah Hylbede, sn. Hys, w. Indra, w. Ingetrap, bn. Inlywing, sn. Inskenk, w. Intap, w. January Jarig, bn. Jekkert, sn. Schotch fiddle Jig, sn. Job Jobsbode, sn. Jobs post, evil messenger Jobstyding, sn. Judaism Jodeskool, sn. Jewish school Jodin, sn. Jewess Jok, w. Jew Joods, bn. Juffertji, sn. June Juri, sn. Judge Juweel, sn. Cape, South African Kaart, sn. Caffir, Kaffir Kafferkoorn, sn.

Kaffir millet Kaggel, sn. Mahomedan festival Kalk, sn. Kalwe, w. Giraffe Kamer, sn. Kap, sn. Cape cart Kapok, sn. Bantam fowl Kapot, bn. Carroo track of country Karogrond, sn. Katdoorn, sn. Kerkelik, bn. Christmas Krsfers, bn. Malay festival Kerwel, sn. Kindji, sn. Kletter, w. Klipneuker, sort lizard Klip-speul, w.

Kluit, sn. Knik, sn. Froetangs Knikspoor, sn. Koffertji, sn. Koms, sn. Koorsighyd, sn. Kosskoliir, sn. Kreupelhout, sn. Christmas Kristal, sn. Krummel, sn. Kweek, w. Lampoli, sn. Lasteraar, sn. Latin Lawa, sn. Lek, w. Lettersetting, sn. Leunsriim, sn. Liggamelik, bn. Loergat, sn. Losbranding, sn. Lui, w. Monday Maandeliks, bn. March Maaster, sn. Weesheer Maat, sn. Magistrate Magneet, sn. Magtig, bn. Market Master. Markprys, sn. Meester, sn. Sir, Mr. Meng, w. Merkwaardighyd, sn. Messiah Met, fs.

Mite en Mides, sn. Turkish corn, mealies. Militre, bn. Mishoop, sn. Moeder, sn. Moeras, sn. Mofeer, Moffeer, w. Mooihyd, sn. Muisnes, sn. May, fn. Nadenk, w. Lord's supper Nagmerri, sn. Nakend, bn. Nameloos, bn. Nat, bn. Neerslagtighyd, sn. Negedubbel, bn. Nising, sn. November Nog, bw. Norshyd, sn. Numbers Nut, sn. Oefen, w. O'erdrywing, sn. O'erhoor, w. O'erplak, w.

O'erstap, w. Offer, sn. Officer Ofskoon, bw. Omdoling, sn. Omklinking, sn. Omskrywing, sn. Onafgelewerd, bn.

Related titles

Toring verskyn as wisselvorm van toren, maar daarnaas net torenklok. Hierteenoor is dit deurgaans doring, doringboom, doringdraad; karring, karringmelk; maar tog lantern. Dit verbaas 'n mens dat jy nie reeds die vorm torring hier kry nie. Sou die vorme leunsriim, reuns hilly country , reuns backwards , euntji x uintji en selfs seuwe x sewe dui op 'n besondere neiging in die destydse uitspraak? Hoeveel het daarvan oorgebly? Hiervoor kan die leser S. Louw se taalkaarte raadpleeg.

Vandag word oorlosie x horlosie erken vgl. Tog moet die saak verder ondersoek word. Dis duidelik dat S. Verder skryf hy steeds an, kopye, mar, oek; follens, Hollans. Die meerderheid van die woorde wat hy as suiwer Afrikaans bestempel, kom wel in Nederlands voor. Boshoff-Nienaber , mors -dood - Ndl. Boshoff-Nienaber , kaings waarsk. Wat verbaas, is dat Du Toit nie skrams opgeteken het nie , skut, smous?

Hierdie groepie kon miskien net so goed onder a.

vuvnzko.tk Ebooks and Manuals

By die volgende gee ek die waarskynlike herkoms aan, soos meestal te vind by Boshoff-Nienaber: barlewiit E. Dit geld ook van die volgende groep. Na aftrekking van die voriges uit die steekproef, bly die volgende oor as moontlike eiegoed, ofskoon die waarskynlike Nederlandse dialektiese? Sommige kom wel in WAT voor, andere nie, bv. Interessantheidshalwe verstrek ek die volgende lysie sonder kommentaar: geselsery confidential talk , haakplek place of sticking fast , hekelpennetji hook-pin , ontstoke bereft, deprived , opgenome taken up with - na al die jare leef lg.

Fer elkeen wat weet wat 'n moeielike werk dit is om 'n woordeboek te maak, feral di eerste woordeboek fan 'n taal, sal dit wel ni nodig wees om ferskoning te fra fer gebreke ni. Maar daarom temeer roep ons elke welmenende beoordelaar op om ons liwers te help met ferbeterings as om fout te soek en te fit. Ek het reeds daarop gewys dal daar feitlik geen enkele bladsy is waarop die alfabetiese rangskikking van die lemmas volkome korrek is nie. Op enkele plekke het die samesteller dit self raakgesien en dan by wyse van 'n voetnoot aangedui watter verskuiwing daar moet gemaak word.

As ek daaraan dink dat in die meeste van S. In hierdie verband wys ek daarop dat ek f, dus ook waar dit v sou wees, streng in alfabetiese volgorde onder f geplaas het. Dit geld ook van y, wat ek nou konsekwent plaas waar ons y sou verwag, ook waar dit ei weergee. Verder het ek opvallende spel- of setfoute verbeter.

editie H.J.J.M. van der Merwe

Dit gebeur meermale dat die attributiewe vorm van die verl. Dit sal wel aan vergissing te wyte wees, omdat Du Toit soms 'n ander werkswyse gevolg het as die hedendaagse woordeboekmaker. Soms word 'n vorm, bv. In hierdie opsig is die woordeboek besonder inkonsekwent. Hieraan het ek niks verander nie. Ek het 'n steekproef uitgevoer en o. Hierteenoor gee hy wel orange: limoen, oranje; en onder lime: fo'ellym, kalk, limoen; lime-juice: limoensap, maar lemmetji ontbreek soos dit in deel I lui: lemmetji: lime. Grondlegger Met die Patriot-woordeboek het ds. Eiename en vreemde woorde behou hulle spelling.

Z word vervang deur s, behalwe in gevalle onder 2. In oop lettergrepe word 'n klinker nooit verdubbel nie. Die wegval van 'n medeklinker word met ' aangedui. Sch word vervang deur k.

KW betuig sy instemming hiermee, waar wys op WA se onooglike ma'ka'er. Dit lei daartoe dat WA later die' net gebruik waar die uitspraak dit vereis: ho'e, da'e en tog skryf hy oral o'er. Stom w val weg, behalwe waar dit deur u voorafgegaan S. Slot-d word egter behou: hand, tand. So het hy algaande tot 'n skryfsisteem geraak soos eindelik konsekwent toegepas is in die Patriot-woordeboek. Feit bly dat S. Sommige is prysgegee omdat hulle nie deug nie, of gewysig. Ander sou bes moontlik vandag reeds ingang gevind het, as dit nie was dat die orgaan, die Patriot, in die laaste jare van sy bestaan haas alle invloed verloor het deur sy politieke kleur nie.

So 'n geval ag ek f i. Dat ds. Die belangstellende leser kan S. Boshoff se meergenoemde artikel in die Gedenkboek, bl. En daarvoor verdien die samesteller ons blywende dank. Bronne Boshoff, S. Akademie vir Wet. Pers-boekhandel, Johannesburg, Pannevis, A. Mar deur dipoints. But this adverse criticism did not ongunstige opini het ons fer ons folstrekdiscourage us in the least. Most decidedly ni laat afskrik ni.

Ja so 'n woordeboek asa Dictionary as we offer is of threefold use. In this respect, however, maniir, dikwils ni heel oordeelkundig ni,although having an extensive experience of in toepassing gebreng het. Hiirin het onssome twinty-five years, we used every egter, hoewel met 'n feelsydige erfaring discretion, in giving both spellings where fan 'n kwart-eeu agter ons, met alle there are good reasons for the difference. Dit word reeds algemeen fruitful source of misunderstanding and gefoel en erken. Fan weerskante had ons,ill-feeling.

This is generally felt and feral in di laaste tyd, herhaalde ansoeke acknowledged. From different sides we have repeatedly been applied to, especially of om so 'n Woordeboek. XIV En ons het te meer anmoediging tot di And we were the more encouraged in our uitgaaf gekry deur di gunstige ontfangs undertaking through the success of our wat ons froegere proewe in di rigting had.

English-Cape Dutch Dictionary, giving both in one volume. Consequently we do not give samegestelde woorde het ons weggelaat idiomatic expressions; we even omit waar di samestelling ni 'n andere betekeniscombined words, where the combination kry deur di ferbinding ni, of waar di does not alter the meaning of the combined samegestelde woord ni deur een woord inwords, or where such combined words are Engels uitgedruk word ni. Waarfoor is ditnot expressed by a single word in English. En so is daar honderde meaning in looking up both words samegestelde woorde weggelaat.

Mar waarseparately? In this way we have skipped so 'n samegestelde woord deur een woordhundreds of words. See o'erneem wys ons di afkoms an met enkeleAbbreviations- Thus we also point out the letters kyk Ferkortinge. Ons plan is om di werk te laat sterio-tipeerWe intend stereotyping this work with the by di twede uitgaaf. Inmiddels fersoek onssecond edition. Mean-while we request alle belangstellendes om ons te hulp te komall interested in it to kindly supply us with met ferbeteringe, infullinge, ens.

For this purpose we blank papiir tussenin, ter beskikking fan will gladly supply copies interleaved with persone wat werkelik bedoel om ons te helpblank paper. Intussen erken ons dat ons heel wat hulp Meanwhile we gratefully acknowledge gehad het fan uitfoerige antekeninge wat the assistance we derived from the gekry is onder di nagelate geskrifte fan extensive notes of the late Mr.

Konsekwent ferdubbel ons nooit pronunciation in Cape Dutch we always 'n klinker in 'n op lees: oop lettergreep ni,use y. Fer elkeen wat weet wat 'n public. Every one that knows what a S. Mar imperfections of which we feel fully daarom temeer roep ons elke welmenendeconscious. But for this reason we beoordelaar op om ons liwers te help metconfidently appeal to all interested, instead ferbeterings as om fout te soek en te fit.

Aaklig, bn. Alphabet Abc-boek, sn. Adam's fig Adder, sn. Administrasie, sn. Afgeroep-te, bn. Afklim, w. Afrikaner, Afrikaander, sn. African breed of cattle, sheep etc. Afroei, w. Ag, sn. Aia, sn. Alphabet Alfabetiis, bn. By God! In conjunction with other words, eg. Apostle Apostolise, bn. Arseniik, sn. Artikel, sn. Bass-string Basta, It. Bas-stem, sn. Bedaagd, bn. Deutzia, bridal flower Bruidsgoed, sn.

Bull, gruff man Bulder, w. Byna, bw. Party woorde wat in Hollans met C begin kom hiir foor onder K. Dankoffer, sn. Debat, sn. December Destyds, bw. Kaffir covering of privy parts Deurwaak, w. Tuesday Diplomaat, sn. Hades Doedoe, w. Doffig, bn. Kaffir witch tools Dolwe, w. Thursday Donderlug, sn. Trinity Dri-enig, bn. Brown Turkey fig Effe, bn. I Eksamen, sn. English Enghyd, sn. Faatji, sn. Auctioneer Fenster, sn.

Foel, w. Frek, sn. Friday Frydenker, sn. Cape salmon Geelblommetji, sn. Fortune Gelukskind, Geluksfo'el , sn. Gemakkelik, bn. God Goddelik, bn. God-man Gods-akker, sn.


  • Who Will Save Your Soul.
  • The Douay Catechism of 1649.
  • zopusalawyky.ga | Professor Micronete - zopusalawyky.ga?
  • Afrikaans to AEnglish Dictionary;

Kingdom of God Goed, sn. India-rubber Gons, w. Gorratjiis, B. Gold Coast Goudmunt, sn. Marigold Gouwerment, sn. Christ Griwend, bn. Orange River S. Haai, sn. Hallelujah Half, -we, bn. Muscat of Alexandria Hang, w. Punch Hanteer, w. Lord, gentleman, master Heerboontjiis, sn. Held, sn. Helper, sn. Hemelbewoner, sn. Ascension Hemelfaart-dag, sn. Ascension day Hemelfader, sn. Heavenly Father Hemelfreugde, sn. Heavenly joy Hemelhof, sn.

Kingdom of heaven Hemels, bn. Towards Heaven Hemp, sn. Hoeks, bn. Legislative Council Hok, sn. Holt, E. Supreme Court Hooghyd, sn. Saviour, Messiah Hylbede, sn. Hys, w. January Jarig, bn. Schotch fiddle Jig, sn. Job Jobsbode, sn. Jobs post, evil messenger Jobstyding, sn. Judaism Jodeskool, sn. Jewish school Jodin, sn. Jewess Jok, w. Jew Joods, bn. July S.